Semináře v oblasti soft skills

Cíle rozvojového programu

Cílem tohoto rozvojového programu je seznámit účastníky se základy i pokročilými technikami mezilidské komunikace, a to jak po stránce psychologické, tak i po stránce techniky mluveného či písemného projevu.

 • Zásady komunikace telefonování a obchodního vyjednávání
 • Zvýšení efektivity prodejních jednání
 • Získání zpětné vazby na svoji verbální a neverbální komunikaci
 • Vytvoření firemní databanky nejčastěji kladených otázek a námitek

Přínos pro účastníky

Po absolvování tohoto programu budou účastníci umět bez problémů identifikovat různé situace a druhy komunikace tak, aby si mohli vybrat ten nejvhodnější způsob a situaci ke sdělení svých myšlenek, přání a požadavků. Odstranění problémů ve vzájemné komunikaci bude mít zároveň kladný dopad na zvýšení efektivity práce a celkové zlepšení atmosféry na pracovišti i v celé společnosti.

 • Účastníci dokáží efektivně komunikovat při prvním a následném sjednávání obchodních termínů
 • Účastníci dokáží efektivně překonávat komunikační bariéry
 • Účastníci dokáží pracovat s informacemi důležitými pro obchodní jednání – vytváření klientské databáze

Zaměření a důraz na tréninkové techniky

Tréninkový program probíhá v poměru 30% teorie vztahující se k problematice a 70% praktických cvičení a tréninků.
Během praktických cvičení se částečně pracuje s písemnými materiály, avšak hlavní důraz je jak v oblasti psychologie, tak v oblasti rétoriky kladen na praktická cvičení. Každé cvičení probíhá pod dohledem lektora, který danou situaci hodnotí a doporučuje změny, případně aktivně napomáhá účastníkům navržené změny zvládnout a dosáhnout tak toho nejlepšího možného projevu.

Seminář I.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

ZÁKLADNÍ ČASOVÁ DOTACE 6 HOD.

Máte potíže s komunikací v obtížnějších situacích? Chcete být úspěšnější v řešení konfliktů? Víte, jak získat souhlas druhých lidí? Jak reagovat na konflikt a zůstat při tom klidný? Umíte říci NE bez pocitu viny?

Zdokonalení komunikačních dovedností pracovníků je jedním ze základních předpokladů pro jejich úspěšný rozvoj i v dalších oblastech. V tomto tréninku si účastníci objasní výhody a nutnost profesionální komunikace s klienty i s kolegy, což má dopad i na efektivitu řízení a fungování společnosti. Naučí se rozumět důležitosti neverbální komunikace ve styku s lidmi, naučí se chápat význam mimoslovních projevů, gest a postojů.

TÉMA SEMINÁŘE KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Schopnost pochopit odlišnosti mezi lidmi a lépe porozumět chování a jednání svých spolupracovníků či klientů
 • Lépe identifikovat předpoklady a rizika vzájemné
 • Komunikace – jak získat souhlas druhých lidí
 • Řeč těla – jak umět číst a vysílat neverbální signály
 • Komunikace s lidmi rozdílných osobnostních typů
 • Umění naslouchat a klást správné otázky
 • Zásady pozitivní komunikace
 • Techniky efektivního telefonování
 • Principy a taktiky vyjednávání
 • Překonávání námitek
 • Jak zvládnout konflikt
 • Komunikace po telefonu
 • Individuální konzultace – odstranění bariér v komunikaci, najít přirozenost, zvýšení sebejistoty aj.

Seminář II.

ASERTIVITA

ZÁKLADNÍ ČASOVÁ DOTACE 6 HOD.

Trénink asertivního jednání je součástí komunikačních dovedností. Účastníci se naučí dosáhnout svých cílů, případně shody s klientem neagresivním způsobem. Naučí se vymezit si hranice v každodenních pracovních i nepracovních situacích. Asertivní člověk zná sám sebe, své přednosti i slabá místa. Asertivní člověk umí předcházet kritickým situacím, i na ně reagovat.

TÉMA SEMINÁŘE ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ

 • Co je a není asertivita
 • Řešení konfliktních situací
 • Jak se vyrovnat s kritikou, jak řešit neoprávněnou kritiku
 • Jak reagujeme na konflikt
 • Kdy použít asertivní chování a kdy ne
 • Jak říci ne bez pocitu viny
 • Jak se vyrovnat s kritikou
 • Jak řešit neoprávněnou kritiku
 • Individuální konzultace – sebejistota, osobnost jako základ pro asertivitu

Seminář III.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO OBCHODNÍKY

ZÁKLADNÍ ČASOVÁ DOTACE 6 HOD.

Každá bytost komunikuje se svým okolím a volí k tomu různé prostředky. Někdy vyvíjí značné úsilí vyjádřit svou myšlenku, na kterou očekává určitou reakci. Ovšem právě tato reakce nás může mnohdy překvapit tím, jak velmi je vzdálena očekávanému stavu. Pro dosažení požadovaného výsledku je užitečné naučit se rozeznávat typy osobnostního charakteru a náležitě volit odpovídající druh komunikace vyhovující danému jedinci.

Komunikační dovednosti v obchodním jednání jsou určeny nejen prodejcům, ale také dealerům, agentům, a osobám v rovnocenném, podřízeném a nadřízeném vztahu, protože i žádost kolegyni, kolegovi je vlastně obchodem. Seminář je zaměřen na zvýšení efektivity komunikace v rámci týmu, firmy a současně vůči klientům a externím partnerům.

Často můžeme sklouznout k přesvědčení, že komunikovat je základní lidská dovednost (učíme se jí od narození), kterou zvládne každý. Teprve v praxi si uvědomíme, že ne vždy druhá strana správně pochopila, co jsme se snažili vyjádřit. A mnohdy můžeme být překvapeni, jak rozdílně může být pochopeno naše vyjádření.

TÉMA SEMINÁŘE KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO OBCHODNÍKY

 • Smysl komunikace
 • Jak komunikujeme a čím se liší jednotlivé komunikační typy
 • Psychologie zákazníka
 • Identifikace zákazníka
 • Jednotlivé typy zákazníků a jak s nimi zacházet
 • Co je cílem prodeje
 • Struktura prodeje
 • Navázaní kontaktu
 • Zjišťování potřeb zákazníka
 • Prezentace navrhovaného řešení
 • Kupní signály
 • Dokončení obchodu
 • Poprodejní servis
 • Zvládání obtížné komunikace (jak odpovídat na dotazy a případné námitky)
 • U každého bodu je srozumitelně vyložena teoretická část, po které následuje praktické cvičení

Seminář IV.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

ZÁKLADNÍ ČASOVÁ DOATCE 6 HOD.

Umíte povzbudit Vaše podřízené k nejlepšímu výkonu? Věnují se efektivně těm úkolům, které od nich právě požadujete? Hledají sami nové způsoby, jak se zlepšit v práci? Jsou k Vám loajální? Dosahujete společně s nimi určených cílů?

V každém podnikání nakonec hraje klíčovou roli „lidský faktor“. Ať jsou to zákazníci, partneři anebo především Vaši podřízení.

Trénink manažerských dovedností Vám pomůže zlepšit Vaši schopnost řídit a vést lidi. Stejný člověk nebo kolektiv může podávat velmi špatné nebo naopak velmi kvalitní výkony v závislosti na tom, jaký je jeho šéf. Budeme rozvíjet Vaši schopnost rozpoznat, pro jaké úkoly je který člověk vhodný, a také jak ho nejlépe motivovat. Naučíte se vhodně podpořit kreativitu podřízených a zbavit je strachu z neúspěchu. Můžete zvýšit svou autoritu tím, že budete efektivně řídit porady a šetřit časem podřízených. Velmi důležité je i rozhodnutí, které záležitosti chcete řešit a řídit sám a které budete delegovat na své podřízené. Při individuálních konzultacích se můžeme více zabývat tím, jak si zvýšit autoritu, jak správně zacházet s vlastním egem nebo jak udržet konstruktivní náladu ve svém pracovním kolektivu i přes nepřízeň okolních podmínek.

TÉMA SEMINÁŘE MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 • Role manažera a týmu ve společnosti
 • Efektivní týmová komunikace
 • Vliv optimismu a pesimismu na pracovní a jiné výsledky kolektivu
 • Vedení lidí
 • Motivace zaměstnanců
 • Stimulace zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Stanovování cílů
 • Vedení porad
 • Přijímání změny
 • Time management
 • Stress management
 • Individuální konzultace – jak zvýšit svou autoritu, jak udržet příjemnou atmosféru v týmu podřízených i přesto, že Vy neoplýváte dobrou náladou, jak Vám silné ego brání v dosažení větší spokojenosti a lepších výsledků a jak se s tím vypořádat

Seminář V.

TIME MANAGEMENT & STRESS MANAGEMENT

ZÁKLADNÍ ČASOVÁ DOTACE 6 HOD.

Máte pocit, že den by měl mít 36hodin? Pracujete po večerech a víkendech? Máte málo nebo žádný čas pro rodinu a zábavu? Umíte si rozvrhnout svůj čas? Neřešíte důležité problémy do hloubky?

Máte neustálý pocit, že musíte ještě něco stihnout? Rozhodujete se pod časovým tlakem? Trápí Vás, že nemáte situaci pod kontrolou? Pociťujete negativní dopady pracovního stresu do Vašich soukromých vztahů nebo na vaše zdraví?

V tomto tréninku se účastníci naučí rozpoznat příznaky špatného řízení času a vyzkouší si efektivní metody vedoucí k výrazné úspoře času. Výsledkem bude schopnost lépe řídit svůj vlastní program a vážit si i času ostatních, zejména zákazníků, ale i partnerů a podřízených. Pokrok v dovednostech účastníků bude po skončení tréninku viditelný v oblasti plánování, stanovování priorit a cílů, řízení, organizaci a delegování úkolů.

V dnešní době je stres častou součástí života mnohých z nás, ovlivňuje naše vztahy, zdraví a není lehké se mu vyhnout. Pokud ale pochopíme, jak stres vzniká a které situace způsobují stres právě nám, jsme na správné cestě. V tomto kurzu se dozvíte základní informace o projevech stresu a jeho dopadech na fyzickou i psychickou kondici. Osvojíte si dovednosti a techniky zvládání stresu i způsoby, jak mu předcházet. Naučíme Vás umění zapomenout své pracovní problémy zavřením dveří kanceláře.

TÉMA SEMINÁŘE TIME MANAGEMENT

Klasické znaky špatného řízení času

Jak ušetřit čas

Bludný kruh odkládání

Stanovení vlastních cílů

Největší polykače času

Efektivní porady

Jak působí špatně řízení času na psychickou a fyzickou stránku člověka

Stanovování priorit

Plánování času

Time management a komunikace

Předání informací šetří Váš čas

Time management a stress

Individuální konzultace – V rámci individuálních konzultací Vám pomůžeme zbavit se vnitřního stresu, který nemusí souviset s pracovní činností, ale přitom může mít dopad na práci i na pracovní kolektiv.

TÉMA SEMINÁŘE STRESS MANAGEMENT

Dopad na fyzickou a psychickou kondici

Dovednosti zvládání stresu

Stres a jednotlivec

Stres a kolektiv

Zvládání stresu – přístup a techniky

Meditace – uvolnění

 

Seminář VI.

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

ZÁKLADNÍ ČASOVÁ DOTACE 6 HOD.

Umíte si připravit vhodnou prezentaci? Berete v úvahu, čeho chcete dosáhnout, komu budete prezentovat, kolik na to máte času? Umíte se na prezentaci správně soustředit? Chcete se cítit při prezentování jistější sami sebou?

Cílem tohoto tréninku je naučit účastníky, jak si mají připravit prezentaci pro danou situaci, jak co nejefektivněji předat správné informace a především jak zlepšit své prezentační schopnosti. Úspěšná prezentace může prodat Vaše výrobky nebo několikaměsíční práci Vašeho týmu. Na několika minutách závisí, jestli uděláte finální krok k úspěchu. Každé gesto, věta nebo ve správný čas uvedená informace může být důležitá.

Součástí tréninku je osvojení si praktických dovedností z oblasti neverbální komunikace. Budete se učit, jak ovládat vlastní řeč těla, gestikulaci, jak účinně využívat svůj hlas a oční kontakt. Seznámíte se se zásadami správné prezentace a se základy prezentace v POWER POINTU (Office 2007).

TÉMA SEMINÁŘE PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Jak připravit dobrou prezentaci, co dělá prezentaci zajímavou
 • Osobnost prezentujícího
 • Vystupování
 • Forma prezentace
 • Etapy prezentace
 • Jak zapojit účastníky prezentace
 • Jak nejefektivněji přednést prezentaci
 • Jak si poradit v obtížných situacích
 • Jak odstranit strach z neúspěchu
 • Verbální a neverbální komunikace potřebná k veřejnému vystupování
 • Individuální konzultace – umění přirozeně prezentovat, jak zvýšit svou autoritu, získat dobrý dojem sám ze sebe a posílit své sebevědomí