Semináře PC gramotnosti

Cíle rozvojového programu

Cílem tohoto rozvojového programu je seznámit účastníky se základními i pokročilejšími technikami ovládání PC.

Kurs je rozdělen do 6 seminářů s různou časovou dotací podle individuálních požadavků klientů. Důraz je kladen na osvojení základních pojmů a dovedností využívaných v informačních technologiích (IT), zároveň je předpokládána kandidátova základní znalost technického vybavení (hardware – monitor, klávesnice, myš, nosiče dat apod. ) a jeho porozumění základním pojmům informačních technologií (jako jsou např. bity a Bajty ) http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajt, souvislostem mezi používanými aplikacemi a používání informačních sítí v počítačové praxi (internet, intranet, event. lokální síť, terminál, WiFi … ) Kandidát by měl být rovněž schopen ocenit význam používání informačních systémů v každodenních rutinních pracích a vliv osobních počítačů na zdraví člověka. Dále by měl mít základní přehled o bezpečnosti a právních problémech souvisejících s počítačem ( legální SW, IP adresa atd.)

Přínos pro účastníky

Po absolvování tohoto programu budou účastníci umět ovládat PC, užívat aplikace WORD, EXCEL, Internetové prohlížeče, Outlook a budou schopni vytvořit jednoduché textové a tabulkové dokumenty, ukládat a zpracovávat soubory v PC.

Zaměření a důraz na tréninkové techniky

Tréninkový program probíhá v poměru 30% teorie vztahující se k problematice a 70% praktických cvičení a tréninků v PC učebnách.

Seminář I.

Základní pojmy informačních technologií

seminář zahrnuje:

dotace 1 den 6 hod

 • Úvod do počítačové terminologie
  • Technické a programové vybavení, informační technologie
  • Typy počítačů
  • hlavní části osobního počítače
 • Technické vybavení
  • Procesor (Central Processing Unit – CPU)
  • Vstupní (input) zařízení
  • Výstupní (output) zařízení
 • Uchování dat
  • Zařízení určená k uchování dat
  • Druhy pamětí
  • Velikost paměti
  • Výkon počítače
 • Programové vybavení
  • Druhy SW
  • Operační systém
  • Aplikační SW
  • Vývoj systémů
 • Informační sítě
  • LAN a WAN
  • Telefonní síť ve výpočetní technice
  • Elektronická pošta
  • Internet
 • Využití počítače v praxi
  • Využití počítače v domácnostech
  • Využití počítače v práci a ve vzdělání
  • Využití počítače v denním životě
  • Dobré pracovní prostředí
  • Zdraví a bezpečnost
 • Zabezpečení, autorské právo a zákon
  • Bezpečnost
  • Počítačové viry
  • Autorské právo
  • Zákon na ochranu dat

Seminář II.

Práce s počítačem a správa souborů

seminář zahrnuje:

dotace 1 den 6 hod

 • Začínáme pracovat s počítačem
  • Zapnutí počítače
  • Správné vypnutí počítače
  • Restart počítače.
  • Vědět, kde a kdy se zobrazují základní systémové informace (operační systém, typ procesoru, instalovaná RAM atd.).
  • Použití funkcí on-line nápovědy
 • Prostředí pracovní plochy
  • Práce s ikonami – Vybírat a přesouvat ikony po pracovní ploše. Rozlišovat základní ikony: pevný disk, strom adresářů, adresáře/složky a soubory, regenerační zásobník/koš. Umět vytvořit zástupce nebo alias menu.
  • Práce s okny – Rozlišovat rozdílné části oken pracovní plochy: titulní lišta, panel nástrojů, pruh nabídky, stavový řádek, rolovací pruh
   • Porozumět, jak lze okna pracovní plochy zmenšovat, zvětšovat, měnit měřítko a zavírat.
   • Rozlišovat rozdílné části oken aplikací: titulní lišta, panel nástrojů, pruh nabídky, stavový řádek, rolovací pruh. Posunovat okna po pracovní ploše.
   • Porozumět, jak lze okna aplikací zmenšovat, zvětšovat, měnit měřítko a zavírat. Přesunovat se mezi otevřenými okny.
 • Práce se soubory
  • Složky (adresáře)
   • Porozumět základní struktuře složek (adresářů) počítače.
   • Tvorba adresářů/složek a dalších podadresářů/dílčích složek
   • Prohlížení adresářů/složek, možná kritéria pohledu: jméno, velikost, datum poslední aktualizace atd.
   • Zobrazení konfigurace pracovní plochy: datum a čas, nastavení hodnot, typ procesoru, instalovaná RAM, atd..
   • Zobrazení jednotlivých atributů souborů, např. jméno, velikost, typ souboru, datum poslední modifikace souboru atd..
   • Přejmenování souborů a adresářů/složek.
  • Kopírování, přesouvání a mazání
   • Vybrání jednoho nebo několika souborů v rámci sousedící nebo nesousedící skupiny.
   • Kopírování a přesouvání souborů v rámci adresářů/složek za účelem vytvoření duplicitních kopií.
   • Tvorba záložních kopií dat
   • Použití funkcí Vyjmout, Kopírovat a Vložit pro přesun souborů v rámci adresářů/složek
   • Vymazání souborů z jednoho nebo několika adresářů/složek
   • Vymazání vybraných adresářů/ složek
  • Vyhledávání
   • Použití nástrojů pro vyhledávání souboru nebo adresáře/ složky.
   • Vyhledávání podle jména, data vzniku, typu souboru nebo adresáře/složky.
 • Jednoduchá editace
  • Použití pro editaci textu
   • Spuštění aplikace pro editování nebo textového procesoru a vytvoření souboru
   • Uložení souboru do adresáře/složky.
   • Uložení souboru na přenosná média
   • Ukončení práce s textovým editorem.
 • Řízení tisku
  • Tisk
   • Schopnost tisknout na nainstalované tiskárně.
   • Změna standardní tiskárny podle seznamu instalovaných tiskáren
   • Sledování postupu tisku pomocí manažeru tisku z pracovní plochy.

Seminář III.

Textový editor WORD

seminář zahrnuje:

2 dny 2×6 hod. celkem 12 hod. výuky

 • Začínáme s textovým editorem
  • První kroky s textovým editorem
   • Spuštění textového editoru
   • Otevření existujícího dokumentu, jeho změna a uložení.
   • Otevření několika dokumentů najednou
   • Vytvoření nového dokumentu a jeho uložení.
   • Uložení existujícího dokumentu na pevný disk nebo na přenosný nosič
   • Zavírání dokumentů.
   • Používání funkcí on-line nápovědy.
  • Úprava základních nastavení
   • Změna režimu zobrazení stránky
   • Používání různých měřítek pohledů (zvětšení/zmenšení).
   • Změna panelu nástrojů.
  • Změny v dokumentech
   • Uložení existujícího dokumentu v jiných formátech (soubor txt, rtf, šablona dokumentu) nebo v jiných SW verzích
   • Ukládání dokumentů ve formátech vhodných pro prezentaci na stránce Web
 • Základní operace
  • Vkládání dat
   • Vložení písmen, slov, vět nebo malých částí textu.
   • Použití instrukce zrušení
   • Vkládání nového odstavce
   • Vkládání speciálních znaků/symbolů.
   • Vkládání zalomení stránky do dokumentu.
  • Výběr dat
   • Výběr znaku, slova, věty, odstavce nebo celého dokumentu,
  • Kopírování, přesouvání a mazání
   • Používání funkcí Kopírovat a Vložit pro kopírování a funkcí Vyjmout a Vložit pro přenášení textu v dokumentu.
   • Kopírování a přesun textu mezi aktivními dokumenty.
   • Mazání textu v dokumentech.
 • Formátování
  • Formátování textu
   • Změna fontů: velikosti a typu písma
   • Používání kurzívy, tučného a podtrženého písma
   • Použití různých barev v textu.
   • Použití voleb okrajů a zarovnávání písma v textu
   • Automatické rozdělování slov a jeho používání.
   • Odsazení textu v rámci dokumentu
   • Možnosti nastavení řádkování v dokumentu
   • Kopírování formátů z vybraného textu na jiný
  • Obecné formátování
   • Používání a nastavení tabulátorů, zarovnání doleva, doprava, na střed a podle desetinné čárky
   • Přidání rámečků a obrázků v dokumentu.
   • Používání odrážek a číslování odstavců.
  • Šablony
   • Výběr příslušné šablony dokumentu podle zadaných požadavků.
   • Práce se šablonou v dokumentu
 • Dokončení dokumentu
  • Styly a stránkování
   • Používání existujících stylů v dokumentu
   • Vložení číslování stránek do dokumentu,/li
  • Záhlaví a zápatí
   • Přidání záhlaví a zápatí do dokumentu
   • Vkládání data, autora, čísel stránek atd. do záhlaví a zápatí.
   • Použití základních voleb formátování textu v záhlaví a zápatí.
  • Pravopis a gramatika
   • Použití kontroly pravopisu a provádění příslušných změn
  • Celkový vzhled dokumentu
   • Úprava nastavení dokumentu, orientace stránky, její velikost atd..
   • Úprava okrajů v dokumentu
  • Příprava dokumentů pro tisk
   • Náhled dokumentu
   • Použití základních tiskových voleb.
   • Tisk dokumentu na instalované tiskárně
 • Složitější funkce
  • Tabulky
  • Obrázky a grafické objekty
  • Vkládání objektů
  • Hromadná korespondence
  • Hypertextové odkazy

Seminář IV.

Tabulkový editor EXCEL (A)

seminář zahrnuje:

2 dny 2×6 hod. celkem 12 hod. výuky

 • Začínáme s tabulkovým editorem
  • První kroky s tabulkovým editorem
   • Otevření a vytvoření jednoduché tabulky
   • Otevření existující tabulky, provedení změn a uložení
   • Otevření několika tabulek najednou
   • Vytvoření nové tabulky a její uložení
   • Uložení existující tabulky na pevný disk nebo přenosné medium
   • Zavření tabulky
   • Používání funkcí on-line nápovědy
  • Úprava základních nastavení
   • Změna režimu zobrazení tabulky
   • Použití nástroje pro zvětšení/zmenšení stránky
   • Úprava zobrazení panelu nástrojů
  • Změna dokumentu
   • Uložení existující tabulky v jiném formátu (soubor txt, šablona dokumentu) nebo v jiných SW verzích.
   • Uložení tabulky ve formátu umožňujícím prezentaci na stránce Web.
 • Základní operace
  • Vkládání dat
   • Vkládání číselných hodnot do buňky
   • Vkládání textu do buňky
   • Vkládání symbolů nebo speciálních znaků do buňky
   • Vkládání jednoduchých vzorců do buňky
   • Použití příkazu zrušení
  • Výběr dat
   • Výběr buňky nebo určitého počtu sousedících nebo nesousedících buněk
   • Výběr řádku nebo sloupce. Výběr určitého počtu sousedících nebo nesousedících sloupců nebo řádků
  • Kopírování, přesouvání, mazání
   • Použití funkce Kopírovat a Vložit pro duplikování obsahu buněk do jiné části tabulky
   • Použití funkce Vyjmout a Vložit pro přesun obsahu buněk v rámci tabulky
   • Přesun obsahu buněk mezi tabulkami v rámci jednoho souboru z listu na list
   • Vymazání obsahu buněk ve vybraném rozsahu buněk
  • Vyhledávání a nahrazování
   • Použití příkazu pro vyhledání vybraného obsahu buňky
   • Použití příkazu pro nahrazení vybraného obsahu buňky.
  • Řádky a sloupce
   • Vkládání řádků a sloupců do tabulky
   • Změna výšky řádku a šířky sloupce
   • Vymazání vybraných řádků a sloupců
  • Třídění dat
   • Třídění vybraných dat numericky vzestupně nebo sestupně
   • Třídění vybraných dat abecedně vzestupně nebo sestupně
 • Vzorce a funkce
  • Aritmetické a logické vzorce
   • Použití základních aritmetických a logických vzorců v tabulce (sčítání, odečítání, násobení, dělení)
   • Rozpoznání základních chybových hlášení souvisejících se vzorci
   • Použití nástroje pro automatické vyplňování/ nástroje pro kopírování nebo inkrementované zavádění dat
   • Pochopení a použití relativního odkazu na buňku ve vzorcích nebo funkcích
   • Pochopení a použití absolutního odkazu na buňku ve vzorcích nebo funkcích
  • Práce s funkcemi
   • Práce s funkcí SUMA
   • Práce s funkcí PRŮMĚR

Seminář V.

Tabulkový editor EXCEL (B)

seminář zahrnuje:

2 dny 2×6 hod. celkem 12 hod. výuky

 • Formátování
  • Formátování buněk – čísel
   • Formátování zobrazení čísel v buňce: počet desetinných míst, počet nul za desetinnou čárkou, oddělování tisíců
   • Formátování buněk pro zobrazení různých stylů datových údajů
   • Formátování buněk pro zobrazení různých symbolů měny
   • Formátování buněk pro zobrazení čísel jako procent
  • Formátování buněk – textu
   • Změna velikosti textu. Formátování textu: tučný, kurzíva, typ písma
   • Změna barvy textu
   • Změna orientace textu
  • Formátování buněk – rozsahů buněk
   • Vystředění a zarovnání obsahu buněk ve vybraném rozsahu buněk: doleva a doprava, nahoru a dolů
   • Ohraničení a stínování vybraného rozsahu buněk
  • Pravopis
   • Použití kontroly pravopisu a provádění případných oprav
  • Celkový vzhled tabulky
   • Úprava nastavení okrajů dokumentu
   • Úprava nastavení dokumentu tak, aby vyplnil jednu stránku
   • Přidání záhlaví a zápatí
   • Změna orientace dokumentu – vertikálně nebo horizontálně, velikost stránky, atd.
 • Tisk
  • Tisk jednoduchých tabulek
   • Použití základních voleb tisku.
   • Náhled na tabulku
   • Tisk tabulky nebo několika tabulek
   • Tisk vybrané části tabulky nebo předvoleného rozsahu buněk
 • Pokročilé funkce
  • Vkládání objektů
   • Vkládání objektů do tabulky: soubory grafických dat, grafy, textové soubory, atd.
   • Přesouvání a změna velikosti vložených objektů v rámci tabulky
  • Diagramy a grafy
   • Analýza dat tvorbou různých druhů diagramů a grafů z údajů tabulky, např. výsečové diagramy, sloupcové grafy, histogramy
   • Editování nebo změna diagramu nebo grafu: přidání názvu nebo označení, změna měřítka. Úprava barev v diagramu nebo grafu
   • Změna typu diagramu
   • Přesun a vymazání diagramů nebo grafů

Seminář VI.

Služby informačních sítí

seminář zahrnuje:

dotace 1 den 6 hod

 • Začínáme s Internetem
  • První kroky s Internetem
   • Otevření aplikace prohlížení Internetu
   • Orientace v uspořádání a struktuře internetových adres
   • Zobrazení vybrané webové stránky
   • Změna nastavení prohlížeče
   • Ukončení práce s prohlížečem
   • Používání funkcí on-line nápovědy
 • Web navigace
  • Přístup na adresu Web
   • Otevření URL a přečtení dat
   • Otevření textového nebo grafického odkazu a návrat na původní stránku
   • Speciální stránky pro vyhledání podle kriterií
 • Prohledávání Web stránek
  • Používání vyhledávacích nástrojů
   • Definice vyhledávacích požadavků
   • Používání klíčových slov
   • Používání základních logických operací při vyhledávání
  • Tisk
   • Náhled na dokument
   • Úprava voleb nastavení stránky
   • Označení výběru
   • Tisk Web stránky
 • Záložky
  • Tvorba záložek
   • Otevření Web stránky označené záložkou
   • Přidání záložky na Web stránku
 • Začínáme s elektronickou poštou
  • První kroky s elektronickou poštou
   • Otevření aplikace elektronické pošty
   • Otevření poštovní schránky vybraného uživatele
   • Otevření jednotlivých zpráv
   • Ukončení aplikace elektronické pošty
  • Úprava základního nastavení
   • Změna režimu zobrazení
   • Změna panelu nástrojů
 • Práce se zprávami
  • Odesílání zpráv
   • Vytvoření nové zprávy
   • Vložení poštovní adresy do pole „mailto“.
   • Vložení titulku do zprávy
   • Použití kontroly pravopisu
   • Připojení souboru ke zprávě
   • Specifikace důležitosti zprávy
  • Kopírování, přesouvání a mazání
   • Použití funkcí Kopírovat a Vložit pro duplikování textu v rámci zprávy nebo do jiné aktivní zprávy
   • Použití funkcí Vyjmout a Vložit pro přesun textu v rámci zprávy nebo do jiné aktivní zprávy
   • Použití funkcí Vyjmout a Vložit pro vložení textu z jiného zdroje do zprávy
   • Vymazání textu ve zprávě
   • Vymazání souboru připojeného ke zprávě
  • Čtení zpráv
   • Označení/zvýraznění zpráv v poštovní složce
   • Využití různých přihrádek pošty
  • Odpověď na zprávu
   • Využití funkce Odpověď na zprávu
   • Využití funkce Odpověď na zprávu více adresátům
   • Odpověď s vložením původní zprávy
   • Přesměrování zprávy
 • Používání adres
  • Používání adresářů
   • Přidání adresy do seznamu adres
   • Vymazání adresy ze seznamu adres
   • Vytvoření nového seznamu adres/distribučního seznamu
  • Zprávy určené několika adresátům
   • Odpověď na zprávu s použitím distribučního seznamu
   • Odpověď na několik adres s použitím kopie
 • Správa zpráv
  • Organizace zpráv
   • Vyhledávání zpráv
   • Vytvoření nové poštovní složky
   • Vymazání zprávy
   • Přesunutí zprávy do jiné složky
   • Třídění zpráv podle jména, tématu, data, atd.